• یکشنبه 11 شهریور 1397 15:0553

آموزش و تحقیقات

 

اجراي كارآمد برنامه هاي مديريت پسماند، نيازمند مشاركت مطلوب توليدكنندگان پسماند در قالب فعاليتهاي تبيين شده و راهبردي مديريت پسماند و توسعه پايدار است به گونه اي كه حفظ اين  برنامه ها در دراز مدت بدون اين مشاركت عملاً غير ممكن مي باشد. در اينگونه مشاركت­ها جامعه مي­بايست چرايي و چگونگي رفتارهاي خود را به وضوح درك نموده و براساس آن رفتارها به سمت اهداف تعيين شده حركت نمايد لذا مي توان گفت مشاركت جامعه در چرايي و چگونگي فعاليتهاي مديريت پسماند و توسعه پايداركاملاً در گرو نفوذ آموزش­هاي همگاني مناسب در كالبد جامعه بوده و اجراي برنامه­هاي آموزشي غير مؤثر و ناكارآمد ضمن دلسرد نمودن و ايجاد سردرگمي در مردم، با كاهش دادن اطمينان عمومي، موجبات مقاومت جامعه در برابر برنامه­هاي مديريت پسماند و توسعه پايدار را فراهم  مي آورد.

از مفاهيم عمده در امر آموزش، تدوين محتواي آموزشي منطبق با نياز مخاطب است. محتواي آموزشي بايد شامل كليه نيازهاي آموزشي جامعه، اولويت‌ها، مقاصد و اهداف براساس سياست‌ها و خط‌مشي‌هاي مورد نظر، اطلاعات و دانش مطابق با نيازها، وسايل و ابزارهاي لازم براي تحقق اهداف، باشد. مطلوب‌ترين روش آموزش و تفهيم معناي عميق شهروندي و مشاركت‌پذيري، آموزش توسط متخصصان و كارشناسان حوزه‌هاي مختلف شهرداري است كه از طريق ابزارهاي آموزشي منطبق با اهداف مي‌توانند به اقشار اجتماعي جامعه به‌خصوص كودكان و نوجوانان اين آموزش‌ها را ارائه كنند چرا كه با انتقال آموزش‌هاي شهري و شهروندي به قشر دانش‌آموز، اين امكان مهيا مي‌شود كه آنان با شالوده‌هاي اصلي شهرداري آشنا و از وظايف شهروندي آگاه شوند و با آگاهي كامل به‌عنوان شهروند متعهد، مسئوليت خود را نسبت به جامعه و شهر برعهده گرفته و ابزارهاي اصلي مشاركت‌پذيري را به‌عنوان يك شهروند بياموزند.

از بين روش هاي مختلف آموزش، شيوه‌هاي نمايشي علاوه بر جنبه‌هاي آموزشي، براي ايجاد يا تغيير نگرش،‌ مهارت آموزي،‌ جلب توجه و حساس‌سازي، اعلان و تبليغ نيز به كار گرفته مي شوند. استفاده از شيوه‌هاي نمايشي در آموزش، معمولاً طبق يك نظام هماهنگ صورت نمي‌گيرد و بيشتر ابتكاري و ابداعي، اكتسابي و تجربي است و براي اثرگذاري و جذابيت بيشتر مي‌توان تعدادي از شيوه‌هاي نمايشي را با هم تلفيق نمود. آموزش در نمايشواره چند رسانه‌اي به سبب تنوع برنامه‌ها مي‌تواند هر سه حيطه يادگيري را در برگيرد ضمن اينكه جنبه‌هاي حساس سازي و تبليغي نيز در آن به وضوح ديده مي‌شد لذا  اين روش براي آموزش خانواده ها، كودكان و نوجوانان بسيار مناسب و اثر گذار است.

 

با توجه به اينكه برگزاري جشن هاي آموزشي يكي از اقدامات مهم در زمينه آموزش و اطلاع رساني و يكي از برنامه هاي اجرايي  سازمان مديريت پسماند شهرداري اصفهان براي سال ۱۳۹۲ مي باشد لذا سازمان مديريت پسماند شهرداري اصفهان با همكاري كميته فرهنگ شهروندي، روابط عمومي شهرداري اصفهان و  مناطق پانزده گانه شهرداري اصفهان اقدام به برگزاري مجموعه جشن هاي طنز بازيافت نموده است كه در ادامه به روند برگزاري جشن ها، اهداف و بازخورد آن مي پردازيم.