• چهارشنبه 14 مهر 1400 09:3222

نقش بازیافت در ایجاد شهرهای زیست‌پذیر

نقش بازیافت در ایجاد شهرهای زیست‌پذیر

عصر جدید، عصر مبارزه با آلودگی هوا و پلاستیک است که می‌توان از طریق بهبود عادت‌های بازیافت خود و کاهش ضایعات پلاستیکی و خوراکی به پاک شدن هوا و تحقق یک شهر زیست پذیر کمک کرد.