• شنبه 29 شهریور 1399 13:3751

هنر پسماند تولید نکردن

این پروژه با هدف تغییر رویکرد و نگرش شهروندان در مواجهه با پسماندها و بروز رفتارهای دارد   و در چهارچوب هرم استراتژیک مدیریت پسماند کلید خورده است و به دنبال آن است تا شهروند پس ازمطالعه این مجموعه رفتارهای مناسبی در مواجهه با پسماندها از خود بروز دهد و مراحل مختلف اجتناب، کاهش، بازمصرف و ... را به درستی شناخته و اجرا کند.

در این پروژه 6 عنوان بروشور آموزشی در حوزه انواع پسماندها و نحوه مدیریت آنها بر اساس هرم  مدیریت پسماند تهیه و تدوین شده است که قرار است در قالب پویش تفکیکستان این بروشورها در اختیار  شهروندان قرار بگیرد و به تدریج منجر به تغییر رفتار آن ها شود. موضوعات این بروشورهای آموزشی عبارتند از پسماند تر، پسماند خشک، تغییر نگرش و اجتناب از تولید، کاهش و بازمصرف و .... در حال حاضر این مجموعه طراحی و چاپ ارسال شده است.

+تفکیکستان4.jpg

تفکیکستان4.jpg