دامنه های منتشرشونده پرتال : 
درگاه الکترونیکی شهرداری اصفهان - اتاق خبر
خدمات شهرداری اصفهان
درگاه الکترونیکی شهرداری اصفهان - آموزش شهروندی