• چهارشنبه 26 شهریور 1399 10:5143

شیوه نامه پسماندهای ساختمانی

شیوه نامه پسماندهای ساختمانی

در راستاي تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران به منظور حفظ محیط زیست و نیز در جهت اجراي قانون مدیریت پسماندها مصوب سال 1383 به استناد ماده 5 آئین نامه اجرایی آن، شیوه نامه اجرایی ساماندهی پسماندهاي عمرانی و ساختمانی توسط وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاریهاي کشور) در 3 بخش برنامهریزي، ساماندهی و مراقبت و آموزش و اطلاع رسانی در 35 ماده و 26 تبصره تدوین گردیده است که براساس ماده 9 آئین نامه اجرایی قانون مدیریتپسماندها لازم الرعایه می باشد.