• چهارشنبه 26 شهریور 1399 10:2327

شیوه نامه مکان یابی، احداث و راهبري مراکز دفن پسماندهاي عادي کشور

شیوه نامه مکان یابی، احداث و راهبري مراکز دفن پسماندهاي عادي کشور

این شیوه نامه در جهت اجراي مفاد قانون مدیریت پسماند بویژه مواد 5 و 6 آیین نامه اجرایی آن و نیز به منظور حفظ محیط زیست کشور از آثار زیان بار تجمع پسماندهاي جامد عادي و عدم مدیریت صحیح و بهداشتی دفع آنها، تدوین می گردد.

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از شهرداري ها، مؤسسات و نهادهاي دولتی و نهاد هاي عمومی غیر دولتی که قصد مکانیابی،احداث و راهبري مراکز دفن پسماند هاي عادي را دارند، موظفند مقررات و سیاست هاي مقرر در این شیوه نامه را رعایت نمایند.