• چهارشنبه 26 شهریور 1399 10:4025

شیوه نامه ذخیره سازي و جمع آوري پسماندهاي خشک تفکیک شده در مبدأ

شیوه نامه ذخیره سازي و جمع آوري پسماندهاي خشک تفکیک شده در مبدأ

این شیوه نامه در جهت اجراي قانون مدیریت پسماندها به ویژه مواد 4 و 6 آیین نامه اجرایی آن و نیز به منظور حفظ محیط زیست کشور از آثار زیانبار تولید پسماندهاي جامد شهري و عدم مدیریت صحیح و بهداشتی ذخیره سازي و جمع آوري پسماندهاي خشک تفکیک شده در مبدأ تدوین شده است.

شهرداریها و مدیریتهاي اجرایی پسماند موظفند نسبت به رعایت هرچه بیشتر این شیوهنامه و ایجاد بستر اجرایی مناسب در سطح شهرهاي کشور اقدام نمایند.