• چهارشنبه 26 شهریور 1399 10:5551

شیوه نامه ذخیره سازي و جمع آوري جزء ویژه پسماند عادي

شیوه نامه ذخیره سازي و جمع آوري جزء ویژه پسماند عادي

این شیوه نامه تنها به مدیریت بخش ویژه پسماند عادي میپردازد. باید تاکید شود که دستورالعمل ها و لیست هایی که شامل تمام پسماندهاي ویژه صنعتی میگردند مورد نظر این شیوه نامه نیستند. همچنین موضوع مدیریت پسماندهاي ویژه تولید شده بوسیله صنایع، کشاورزي و دیگر بخشها در حیطه این شیوه نامه نیستند. این شیوه نامه اذعان دارد که نحوه اجراي مدیریت جز ویژه پسماندهاي عادي در شهرهاي بزرگ، کوچک، روستاها، محلات با توجه به حجم و نوع محصولات مورد استفاده خانوارها کاملا متفاوت است، لذا براي اجرایی شدن مفاد شیوه نامه تاکید بر استفاده از بعضی امکانات شهري در همه موارد هرچند که بسیاري از امکانات حتی در شهرها نیز فراهم نیست  قابل اجرا نیست و ممکن است استفاده از این شیوه نامه را به کلی باطل گذارد.