• سه شنبه 25 شهریور 1399 08:3750

شیوه نامه اجتناب از تولید پسماند

 شیوه نامه اجتناب از تولید پسماند

تغییر الگوي مصرف در جوامع و افزایش جمعیت از طرفی و پیشرفت تکنولوژي و صنایع غذایی از دیگر سو، افزایش و تغییر در کمیت و کیفیت پسماندها را موجب گردیده است. از آنجاییکه بخش عمدهاي از هزینه هاي مدیریت پسماند به مرحله جمع آوري و حمل آن مربوط میگردد، لذا لازم است مدیریت هاي اجرایی پسماند به منظور حفظ محیط زیست از آثار زیانبار تجمع پسماندها و صرفه جویی در استفاده از مواد اولیه و کاهش هزینه هاي مدیریت پسماند با اتخاذ تدابیر لازم نسبت به کاهش میزان پسماند تولیدي اقدام نمایند. از اینرو پیرو ماده 5 آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند، این شیوه نامه تحت عنوان شیوه نامه اجتناب و کاهش از تولید پسماند عادي تدوین شده و در سراسر کشور جنبه قانونی و اجرایی دارد