• چهارشنبه 26 شهریور 1399 13:0116

دستورالعمل مديريت پسماندهای آزمايشگاهی

دستورالعمل مديريت پسماندهای آزمايشگاهی

اين دستورالعمل با هدف ارائه اصول صحيح دفع پسماند های آزمايشگاهی و به منظور حفظ سلامت کارکنان ، بيماران و ساير مراجعين و همچنين حفاظت از محيط زيست تدوين گرديده است و دامنه کاربرد آن کليه آزمايشگاه ها اعم از پزشکی و تحقيقاتی می باشد.