• چهارشنبه 26 شهریور 1399 13:2827

بررسي كمي و كيفي پتانسيل بازيافت پسماندهاي جامد شهر تهران

بررسي كمي و كيفي پتانسيل بازيافت پسماندهاي جامد شهر تهران

بررسي ميزان و تركيب اجزاء پسماندهاي شهري به عنوان اطلاعات اساسي براي طراحي، بهرهبرداري و بهينه سازي سيستمهاي مديريت پسماند مورد نياز است. هدف نهايي اين تحقيق بررسي كمي، كيفي و پتانسيل بازيافت پسماندهاي جامد شهر تهران به تفكيك مناطق 22 گانه آن ميباشد.

فایل: