• چهارشنبه 26 شهریور 1399 13:2525

بررسي كميت و كيفيت مواد زائد جامد و قابليت بازيافت آن در استان سيستان و بلوچستان

بررسي كميت و كيفيت مواد زائد جامد و قابليت بازيافت آن در استان سيستان و بلوچستان

چكيده
امروزه با پيشرفت علوم و تكنولوژي، توليد و مديريت مواد زائد جامد نيز بسيار دگرگون شده است. يكي از جالب ترينگزينه ها در مديريت مواد زائد جامد , بازيافت آن است كه داراي صرفه اقتصادي و فوايد زيست محيطي قابل توجهي است که متاسفانه در كشور ما ايران، كار منسجم و يكپارچه اي تاكنون درکل کشور صورت نگرفته است. تنها در سال ١٣٨٢ ، طرح توجيه فني و اقتصادي بازيافت در كل كشور و استان سيستان و بلوچستان به اجرا درآمده است تا پتانسيل بازيافت تعيين شود.

فایل: