• Sat, 05/11/2019 - 15:27

پروژه ها و فعالیت های سازمان

پروژه ها و فعالیت های سازمان

پروژه های سازمان مدیریت پسماند

ردیف

نام پروژه

اهداف

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

هزینه پروژه

1

احداث واحد پردازش پسماند شهری مجتمع فناوری های زیست محیطی شهر اصفهان

 • نوسازی خطوط پردازش  در راستای توسعه پایدار
 • افزایش راندمان جداسازی پسماندها

1/05/97

15/6/99

37 میلیارد تومان

2

خرید، راه اندازی و بهره برداری از دستگاه پایلوت هاضم بیهوازی جهت تولید بیوگاز

 • مدیریت بهینه بخش فساد پذیر پسماند تر
 • کاهش دفن، بازیابی و تبدیل پسماند  به انرژی با هدف تحقق توسعه پایدار

23/12/97

30/05/1400

750 میلیون تومان

3

عملیات احداث و توسعه سایت های توده ریزی و لاگونهای تبخیری و کانال انتقال شیرابه

 • کنترل و هدایت شیرابه به جهت جلوگیری از نفوذ به زمین
 • بهبود فرآیندهای عملیاتی کارخانه پردازش پسماند

6/02/99

28/12/99

2میلیارد و 750 میلیون تومان

4

ساماندهی و استقرار سیستم مدیریت یکپارچه پسماند ساختمانی

 • تکمیل چرخه مدیریت پسماندهای عمرانی و ساختمانی
 • کاهش دفن، بازیابی و تبدیل پسماند  به انرژی با هدف تحقق توسعه پایدار

07/05/1397

31/3/1400

250میلیون تومان

5

احداث و بهره‌برداری از لندفیل مطمئن پسماند پزشکی

 • تسریع در استقرار سیستم بهینه مدیریت پسماند پزشکی
 • کاهش دفن، بازیابی و تبدیل پسماند  به انرژی با هدف تحقق توسعه پایدار

01/08/1399

31/04/1400

6 میلیارد و 700 میلیون تومان

6

احداث و بهره برداری از فاز اول واحد پیرولیز ضایعات خطوط پردازش پسماند به ظرفیت 10 تن در روز

 • مدیریت بهینه بخش غیر فساد پذیر پسماند تر
 • کاهش دفن، بازیابی و تبدیل پسماند  به انرژی با هدف تحقق توسعه پایدار

1/10/98

1/08/1400

مشارکت سرمایه گذار بخش خصوصی به مبلغ

200هزار دلار

7

بهبود فرآیند تولید کود کمپوست با استقرار یک دستگاه ترنر

 • استقرار و پیاده سازی طرح نهایی بهینه سازی فرآیند تولید کود کمپوست
 • بهبود فرآیندهای عملیاتی کارخانه پردازش پسماند

1/10/99

15/06/1400

10 میلیارد تومان

8

توسعه و نوسازی ناوگان جمع آوری پسماند خشک در شهر اصفهان

 •  بهینه سازی تجهیزات جمع آوری پسماند
 • ساماندهی مدیریت جمع آوری پسماند

15/6/99

01/04/1400

6میلیارد تومان

9

توسعه و اصلاح سکوی انتقال و بهسازی زیر ساخت مرکز پردارش پسماند خشک

 • تدوین برنامه جامع و لیست اجزا قابل تفکیک پسماند در مبدا
 • توسعه و بهسازی زیرساخت های پردازش
 • ساماندهی و پردازش اجزا قابل تفکیک پسماند

01/9/99

1/08/1400

20میلیارد تومان

10

ایجاد سیستم مکانیزه ثبت اطلاعات آماری پسماند شهر اصفهان

 • شفاف سازی منابع اطلاعاتی
 • مدیریت و بهبود منابع اطلاعاتی

01/08/99

21/12/99

120میلیون تومان

11

بهره برداری از نخستین نمایشگاه و مرکز آموزشی مدیریت پسماند با همکاری آموزش و پرورش استان اصفهان

 • پیاده سازی هرم مدیریت پسماند
 • بهبود نگرش و تغییر رفتار در حوزه مدیریت پسماند

1/08/99

01/03/1400

500میلیون تومان

12

طراحی و راه اندازی و استقرار اپلیکیشن شهروندی (فاز اول)

 • تسهیل خدمات رسانی به شهروندان برای عوامل مدیریتی و اجرایی مدیریت پسماند
 • تسهیل رویه همکاری با سازمان برای شهروندان
 • ایجاد شبکه ارتباطی و تعاملی میان کلیه ذینفعان مدیریت پسماند در راستای اجرای صحیح فرآیندها

1/8/99

01/04/1400

200میلیون تومان