بازديد مديرعامل و معاونين سازمان از سازمان مديريت پسماند شهرداري تهران

در نشست مشتركي كه در سالن جلسات سازمان مديريت پسماند شهرداري تهران با حضور كليه معاونين و مديران آن سازمان برگزار گرديد، تجربيات سازمان مديريت پسماند شهرداري اصفهان در زمينه توليد كود استاندارد و تفكيك پسماند خشك از مبدا تشريح گرديد. در اين جلسه مقرر گرديد جهت افزايش كيفيت كمپوست توليد شده در سايت آراد كوه سازمان مديريت پسماند تهران از تجربيات اصفهان بهره برداري گردد.

شنبه 13 مرداد 1397 14:0134