• Wed, 05/15/2019 - 14:41

شرح وظایف معاونت برنامه ریزی و پژوهش

شرح وظایف معاونت پژوهش و برنامه ریزی سازمان :

 

 الف: واحد پژوهش :

 • تعریف و آماده سازی، مرور و به روز کردن مطالعات زیست محیطی پیرامون پروژه های جاری و توسعه ای سازمان
 • همکاری با دانشمندان، برنامه ریزان، کارشناسان زباله های خطرناک، مهندسین و دیگر کارشناسان و کارشناسان حقوقی و تجاری پیمانکاران برای رفع مشکلات زیست محیطی
 • کسب، به روز رسانی، نگهداری طرح ها، جواز نامه و روندهای اجرایی استاندارد
 • ارائه پشتیبانی فنی برای پروژه های ترمیم زیست محیطی و پروژه های فنی و مهندسی حوزه مدیریت پسماند شهری
 • نظارت بر پیشرفت برنامه ها و طرح های تعریف شده جهت بهبود محیط زیست.
 • ارائه کمک های مهندسی زیست محیطی در تحلیل شبکه، تحلیل های نظارتی، و برنامه ریزی و یا بازبینی پیشرفت پایگاه داده ها
 • همکاری با دانشگاهها و مراکز علمی و تحقیقاتی جهت بهبود مستمر طرحهای زیست محیطی در حوزه مدیریت پسماند و توسعه دانش کاربردی در این حوزه
 • مطالعه و تفسیر طرح های اولیه، نقشه های فنی، طرح های کلی و گزارش های کامپیوتری.
 • تبادل نظر با مهندسان و سایر پرسنلواحدها جهت اجرای روند های عملیاتی، برطرف کردن نقص های سیستم و تهیه اطلاعات فنی.
 • تحقیق و بررسی طرح ها، مشخصات، راهنماها و سایر اطلاعات مربوط به طرح مشتری جهت ارزیابی امکانات، هزینه ها و شرایط حفظ و نگهداری طرح ها یا کاربرد ها.
 • تحقیق، طراحی، ارزیابی، نصب، راه اندازی، مراقبت و نگهداری از تولیدات، تجهیزات، سیستم ها و فرآیندهای مکانیکی جهت تأمین ملزومات و به کارگیری دانش اصول مهندسی.

ب: واحد طرح و برنامه :

 • ارزیابی عملکرد کاری کارمندان و توصیه به اقدام های مقتضی برای کارکنان و بروزرسانی داشبوردهای اطلاعاتی
 • توضیح راه کارها و خط مشی سازمان به کارمندان
 • ارزیابی فردی پرسنل در دو سطح کارشناسی و کارگری
 • تهیه برنامه زمانبندی پروژه ها، تصویب، کنترل و پایش روند پیشرفت پروژه­ها در دوره های منظم
 • تهیه گزارش­ عملکرد اعم از تحلیلی و مدیریتی
 • بروزرسانی سند راهبردی و تدوین پروژه ها در راستای استراتژی های سازمان
 • گردآوری و سازماندهی اطلاعات مرتبط با مشکلات یا شیوه ها
 • بازبینی برگه ها و گزارش ها و مشورت با مدیریت یا کاربران
 • طراحی، ارزیابی، پیشنهاد و تصویب تغییرات مربوط به فرم ها و گزارشات
 • رایزنی با مدیریت برای اطمینان از تطابق بودجه با تغییرات برنامه ها
 • خلاصه کردن بودجه بندی و ارائه پیشنهاد برای تصویب یا عدم تصویب پروژه­ها
 • بازبینی و بررسی بودجه برآورده شده برای اطمینان از صحت، دقت و مطابقت آنها با قوانین و اصول.
 • گزارش نتایج تحلیل های آماری، از جمله اطلاعات در قالب گراف، نمودارها و جدول های توزیع فراوانی
 • پردازش مقادیر وسیعی از داده ها با کامپیوترها برای مدل سازی آماری و تحلیل ترسیمی
 • شناسایی روابط و وقایع در داده و نیز عواملی که بر نتایج تحقیق تاثیر می گذارند
 • تحلیل و تفسیر داده های آماری برای تشخیص تفاوت های اساسی در روابط منابع اطلاعات
 • آماده کردن داده ها برای پردازش به وسیله دسته بندی اطلاعات، بررسی هرگونه خطا و تنظیم و اندازه گیری داده های خام