• یکشنبه 13 تیر 1400 12:0743
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان خبر داد؛

ساخت مجموعه ویدئوهای آموزشی در زمینه مدیریت سبز

 ساخت مجموعه ویدئوهای آموزشی در زمینه مدیریت سبز

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان از اقدامات این سازمان برای تولید محصولات ویدئویی برای آموزش های مدیریت سبز در حوزه مدیریت پسماند خبر داد.

به گزارش الماس؛ رحیم محمدی توضیح داد: صرفه جویی در اعتبارات هزینه ای و سرمایه ای دولت و شرکت های دولتی، اعمال سیاست های مصرف بهینه منابع، حفاظت از منابع پایه و محیط زیست، اصلاح و بهبود فرایند ها و ساختار ها برای حفاظت محیط زیست و استقرار نظام مدیریت و بهره وری سبز از جمله اهدافی است که در مدیریت سبز منظور می شود و با توجه به آن که یکی از شاخص های کلیدی مدیریت سبز، مبحث پسماند است، سازمان در زمینه ارائه آموزش های مرتبط، تجهیز به زیرساخت های مدیریت پسماند و ارزیابی در زمینه مدیریت سبز ورود پیدا کرده است.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان ادامه داد: بر همین اساس نیز مجموعه کلیپ های آموزشی مدیریت سبز در سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان در حال تهیه است و پس از آن که با استفاده از این کلیپ ها، آموزش های کاربردی حوزه مدیریت پسماند در اختیار بخش های مختلف از جمله ادارات و دستگاه های دولتی و غیردولتی قرار گرفت، نسبت به ارزیابی آن ها از نظر سطح مشارکت در زمینه مدیریت پسماندها مطابق با چک لیست های مربوطه اقدام می شود.

محمدی با اشاره به این که تجهیز بسیاری از ادارات، سازمان ها و دستگاه های دولتی و خصوصی به مخازن جداسازی پسماند خشک، انجام گرفته است، توضیح داد: با توجه به فراهم سازی بسترهای مدیریت بهینه پسماندها در ادارات، سازمان ها، مدارس و غیره، پس از ارائه آموزش ها در قالب ویدئوهای کاربردی انتظار می رود، مشارکت به کیفیت قابل قبولی برسد چرا که مطابق با آئین نامه مدیریت سبز عمل به این مهم الزامی و از سوی دیگر گامی ضروری و حائز اهمیت در راستای بهبود کیفیت بهداشت و محیط زیست جامعه خواهد بود.