• سه شنبه 03 مهر 1397 15:5406

حضور كارشناسان سازمان مديريت پسماند در غرفه شهرداري اصفهان در اولين نمايشگاه تكنولوژي، نوآوري و استارتاپ ها

حضور كارشناسان سازمان مديريت پسماند در غرفه شهرداري اصفهان در اولين نمايشگاه تكنولوژي، نوآوري و استارتاپ ها

به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت پسماند نمايشگاه نوآوري، استارتاپ اصفهان نمايشگاه مهم و برجسته تكنولوژي در اصفهان است كه با تاكيد بر فناوري، به عنوان كاربرد دانش در توسعه جوامع بشري و نوآوري و به عنوان بكارگيري ايده‌هاي نوين فعاليت مي‌كند سازمان مديريت پسماند شهرداري اصفهان نيز در قالب برنامه ها و  فرصت هاي كار آفريني در حوزه فناوري هاي پسماند در اين نمايشگاه حضور خواهد داشت.

به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت پسماند نمايشگاه نوآوري، استارتاپ اصفهان نمايشگاه مهم و برجسته تكنولوژي در اصفهان است كه با تاكيد بر فناوري، به عنوان كاربرد دانش در توسعه جوامع بشري و نوآوري و به عنوان بكارگيري ايده‌هاي نوين فعاليت مي‌كند سازمان مديريت پسماند شهرداري اصفهان نيز در قالب برنامه ها و  فرصت هاي كار آفريني در حوزه فناوري هاي پسماند در اين نمايشگاه حضور خواهد داشت.
فرصتهاي كار آفريني در حوزه فناوري هاي مديريت پسماند:
  طراحي برنامه هاي كاربردي (اپليكيشن)آموزشي رقابتي در زمينه بازيافت.
طراحي برنامه هاي كاربردي در زمينه جمع آوري پسماندهاي حجيم و نخاله هاي ساختماني .
طراحي برنامه هاي كاربردي در زمينه جمع آوري مواد بازيافتي براي منازل و توليد كنندگان عمده .
طراحي برنامه هاي كاربردي در زمينه فرهنگ سازي و آموزش شهروندي در حوزه مديريت پسماند .