• چهارشنبه 17 شهریور 1400 10:5202
روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان خبر داد؛

بازدید معاون برنامه ریزی سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران

بازدید معاون برنامه ریزی سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران

معاون برنامه ریزی سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران و هیئت همراه از بخش های مختلف کارخانه پردازش پسماند و تولید کود آلی شهرداری اصفهان بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان در جریان این بازدید که با حضور معاون برنامه ریزی سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران و کارشناسان این سازمان صورت گرفت، پروژه های سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان و فرآیندهای اجرایی کارخانه تشریح شد.

لازم به ذکر است در جریان این بازدید یک روزه، میهمانان از عملکرد سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان در سطح شهر نیز به طور میدانی دیدن کرده و همچنین در جریان فعالیت های  مرکز پردازش پسماندهای خشک و نیز ایستگاه های بازیافت قرار گرفتند.