• شنبه 13 مرداد 1397 14:0134

بازديد مديرعامل و معاونين سازمان از سازمان مديريت پسماند شهرداري تهران

بازديد مديرعامل و معاونين سازمان از سازمان مديريت پسماند شهرداري تهران

در نشست مشتركي كه در سالن جلسات سازمان مديريت پسماند شهرداري تهران با حضور كليه معاونين و مديران آن سازمان برگزار گرديد، تجربيات سازمان مديريت پسماند شهرداري اصفهان در زمينه توليد كود استاندارد و تفكيك پسماند خشك از مبدا تشريح گرديد. در اين جلسه مقرر گرديد جهت افزايش كيفيت كمپوست توليد شده در سايت آراد كوه سازمان مديريت پسماند تهران از تجربيات اصفهان بهره برداري گردد.

در نشست مشتركي كه در سالن جلسات سازمان مديريت پسماند شهرداري تهران با حضور كليه معاونين و مديران آن سازمان برگزار گرديد، تجربيات سازمان مديريت پسماند شهرداري اصفهان در زمينه توليد كود استاندارد و تفكيك پسماند خشك از مبدا تشريح گرديد. در اين جلسه مقرر گرديد جهت افزايش كيفيت كمپوست توليد شده در سايت آراد كوه سازمان مديريت پسماند تهران از تجربيات اصفهان بهره برداري گردد. به پيشنهاد سازمان مديريت پسماند شهرداري اصفهان در صورت تمايل سازمان مديريت پسماند تهران، كارشناسان آزمايشگاه و كنترل كيفيت سازمان مديريت پسماند اصفهان ميتوانند نسبت به ارائه دستور العمل و روش كنترل كيفيت كه منجر به توليد كود آلي با كيفيت ميشود اقدام نمايند. در راستاي تفكيك پسماند خشك از مبداء، نحوه عقد قراردادهاي پيمانكاران اصفهان كه منجر به جداسازي ۱۴ درصدي پسماند خشك از تر در مبادي توليد شده است جهت بهره برداري سازمان مديريت پسماند تهران تشريح گرديد. در پايان نتايج مذاكرات انجام شده در جلسه با حضور معاون محترم خدمات شهري شهرداري تهران بررسي گرديد و مقرر شد نشست مشترك مديران عامل سازمان هاي مديريت پسماند كلانشهر هاي كشور به صورت دوره اي برگزار شده و در اين جلسات تجربيات هريك از سازمان ها جهت بهره برداري و استفاده ديگر سازمان ها مطرح و امكانات موجود به صورت مشترك مورد استفاده قرار گيرد. در حاشيه جلسات نيز از تاسيسات ريجكت سوز، توليك كمپوست آراد كوه و بازيافت پسماند ساختماني آبعلي توسط مدير عامل و معاونين سازمان مديريت پسماند شهرداري اصفهان بازديد به عمل آمد.