• شنبه 13 مرداد 1397 14:0141

بازديد اعضاء شوراهاي اسلامي شهرهاي استان مازندران از سازمان

بازديد اعضاء شوراهاي اسلامي شهرهاي استان مازندران از سازمان

درابتداي اين بازديد توضيحات كلي درباره چگونگي جمع­ آوري پسماند تر و خشك در شهر اصفهان ارائه شد و در ادامه از ايستگاه هاي ثابت جمع آوري پسماند خشك، مركز پردازش پسماند خشك و كارخانه پردازش پسماند و توليد كود آلي بازديد به عمل آمد. همچنين در برنامه بازديد از كارخانه پردازش پسماند و توليد كود آلي، برنامه هاي آموزشي و فرهنگ شهروندي به صورت كامل براي بازديد كنندگان تشريح و جلسه اي با حضور مدير عامل سازمان و معاون محترم اداري و مالي برگزار گرديد.

درابتداي اين بازديد توضيحات كلي درباره چگونگي جمع­ آوري پسماند تر و خشك در شهر اصفهان ارائه شد و در ادامه از ايستگاه هاي ثابت جمع آوري پسماند خشك، مركز پردازش پسماند خشك و كارخانه پردازش پسماند و توليد كود آلي بازديد به عمل آمد. همچنين در برنامه بازديد از كارخانه پردازش پسماند و توليد كود آلي، برنامه هاي آموزشي و فرهنگ شهروندي به صورت كامل براي بازديد كنندگان تشريح و جلسه اي با حضور مدير عامل سازمان و معاون محترم اداري و مالي برگزار گرديد.