• چهارشنبه 22 آبان 1398 12:0359

انتشار دومین مقاله ISI سازمان پسماند در یک مجله معتبر علمی

انتشار دومین مقاله ISI سازمان پسماند در یک مجله معتبر علمی

دومین مقاله ISI سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان در یکی از مجلات معتبر علمی ‌در زمینه تولید انرژی‌های تجدیدپذیر منتشر شد.پژوهشگر این مقاله گفت: این پژوهش با عنوان «بررسی پتانسیل تولید بیوگاز از پسماند جامد شهری به عنوان یک رویکرد برای کشورهای در حال توسعه» در ژورنال بسیار معتبر Review Renewable and Sustainable Energy از مجموعه Elsevier با ضریب تأثیر 556/10 پس از طی یک فرایند داوری یک ساله پذیرفته شده است.

دومین مقاله ISI سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان در یکی از مجلات معتبر علمی ‌در زمینه تولید انرژی‌های تجدیدپذیر منتشر شد.پژوهشگر این مقاله گفت: این پژوهش با عنوان «بررسی پتانسیل تولید بیوگاز از پسماند جامد شهری به عنوان یک رویکرد برای کشورهای در حال توسعه» در ژورنال بسیار معتبر Review Renewable and Sustainable Energy از مجموعه Elsevier با ضریب تأثیر 556/10 پس از طی یک فرایند داوری یک ساله پذیرفته شده است.احمدرضا تقی پور، در خصوص جزئیات محتوایی این مقاله گفت: این مقاله حاصل تلاش دو ساله بخش آزمایشگاه و معاونت پژوهشی سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان از سال 1395 تا 1397 بر روی مواد زیر سرندی (مواد آلی) خطوط پردازش پسماند، برای تولید بیوگاز بوده است.او افزود: در این مقاله علاوه بر ارائه آنالیز فیزیکی‌شیمیایی مواد زیر سرندی خطوط پردازش سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان، به بررسی میزان تولید بیوگاز از این مواد و افزایش میزان متان تولیدی پرداخته شده است.پژوهشگر این مقاله با اشاره به کاربرد بیوگاز حاصل از این طرح بیان کرد: به طور کلی درصورت استفاده از تکنولوژی بیوگاز، علاوه بر بهبود کیفیت کمپوست تولیدی، می‌توان از گاز حاصل شده نیز برای تولید برق استفاده کرد که طبق این پژوهش میزان توان انرژی برق تولیدی از زباله شهری اصفهان با توجه به آزمایش‌های انجام شده 8.92 مگاوات محاسبه شده است.تقی پور خاطرنشان کرد: دراین مقاله طرح جامعی برای استفاده از مواد زیر سرندی به عنوان منبع تولید بیوگاز در کشورهای درحال توسعه با ساختاری شبیه شهر اصفهان ارائه و با توجه به آنالیزها و آزمایش‌های انجام گرفته سیستم ‌هاضم بی هوازی خشک به عنوان مناسب‌ترین روش پیشنهاد شده است.