• سه شنبه 03 مهر 1397 15:5141

امضاي تفاهم نامه همكاري با دانشگاه آزاد اسلامي واحد فلاورجان به منظور بهينه سازي فرآيند كمپوست

امضاي تفاهم نامه همكاري با دانشگاه آزاد اسلامي واحد فلاورجان به منظور بهينه سازي فرآيند كمپوست

به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت پسماند، مهندس سيد مهدي نوربخش مسئول پژوهش سازمان مديريت پسماند شهرداري اصفهان از امضاي تفاهم نامه همكاري با دانشگاه آزاد اسلامي واحد فلاورجان به منظور بهينه سازي فرآيند كمپوست خبر داد و گفت: سازمان مديريت پسماند شهرداري اصفهان به عنوان يكي از توليدكنندگان كود كمپوست مرغوب با كيفيت استاندارد درجه يك ملي ايران همواره به دنبال ارتقاي سطح كيفي محصولات خود بوده كه در اين راستا اخيرابا توجه به رويكرد شهرداري اصفهان مبني بر تعامل و همكاري با مراكز علمي و دانشگاهي، با امضاي تفاهم نامه اي با دانشگاه آزاد اسلامي واحد فلاورجان به منظور بهينه سازي فرآيند كمپوست همكاري خود را با اين دانشگاه آغاز كرده است.

به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت پسماند، مهندس سيد مهدي نوربخش مسئول پژوهش سازمان مديريت پسماند شهرداري اصفهان از امضاي تفاهم نامه همكاري با دانشگاه آزاد اسلامي واحد فلاورجان به منظور بهينه سازي فرآيند كمپوست خبر داد و گفت: سازمان مديريت پسماند شهرداري اصفهان به عنوان يكي از توليدكنندگان كود كمپوست مرغوب با كيفيت استاندارد درجه يك ملي ايران همواره به دنبال ارتقاي سطح كيفي محصولات خود بوده كه در اين راستا اخيرابا توجه به رويكرد شهرداري اصفهان مبني بر تعامل و همكاري با مراكز علمي و دانشگاهي، با امضاي تفاهم نامه اي با دانشگاه آزاد اسلامي واحد فلاورجان به منظور بهينه سازي فرآيند كمپوست همكاري خود را با اين دانشگاه آغاز كرده است. وي در ادامه افزود: پروژه بهينه سازي توليد كمپوست با استفاده از ميكروارگانيسم ها ابتدا در فاز پايلوت و پس از آن در اندازه اصلي اجرا خواهد شد كه از مهمترين نتايج آن كاهش زمان ماند توده هاي ويندرو و كاهش بوي ناشي از فرآيند و همچنين بهبود پارامترهاي ميكروبي و شيميايي كمپوست مي باشد.