منطقه نوع ايستگاه آدرس ايستگاه

منطقه:

منطقه1

نوع ايستگاه:

سيار

آدرس ايستگاه:

خیابان میرداماد - تقاطع خیابان میر داماد و کاشانی روبوری مسجد 
نمايش اطلاعات بيشتر

منطقه:

منطقه1

نوع ايستگاه:

سيار

آدرس ايستگاه:

خیابان 5 رمضان روبروی شیرینی گلاب
نمايش اطلاعات بيشتر

منطقه:

منطقه1

نوع ايستگاه:

سيار

آدرس ايستگاه:

میدان شهدا - خیابان فروغی جنب مادی بید آبادی
نمايش اطلاعات بيشتر

منطقه:

منطقه1

نوع ايستگاه:

ثابت

آدرس ايستگاه:

اتوبان شهید خرازی خیابان صاحب روضات
نمايش اطلاعات بيشتر

منطقه:

منطقه1

نوع ايستگاه:

ثابت

آدرس ايستگاه:

ابتدای خیابان طالقانی  خیابان زاهد 
نمايش اطلاعات بيشتر

منطقه:

منطقه2

نوع ايستگاه:

سيار

آدرس ايستگاه:

خیابان امام خمینی جنب پارک قلمستان
نمايش اطلاعات بيشتر

منطقه:

منطقه2

نوع ايستگاه:

ثابت

آدرس ايستگاه:

خیابان امام خمینی خیابان کیانپارس - جنب بوستان کبانپارس 
نمايش اطلاعات بيشتر

منطقه:

منطقه2

نوع ايستگاه:

ثابت

آدرس ايستگاه:

اتوبان شهید خرازی - خیابان صمدیه لباف
نمايش اطلاعات بيشتر

منطقه:

منطقه3

نوع ايستگاه:

سيار

آدرس ايستگاه:

خیابان ادیب جنب خیابان مدرس
نمايش اطلاعات بيشتر

منطقه:

منطقه3

نوع ايستگاه:

سيار

آدرس ايستگاه:

خیابان فردوسی ابتدای خیابان منوچهری
نمايش اطلاعات بيشتر

منطقه:

منطقه3

نوع ايستگاه:

سيار

آدرس ايستگاه:

خیابان احمد آباد - خیابان گلزار شمالی - مادی چسمه باقر خان 
نمايش اطلاعات بيشتر

منطقه:

منطقه3

نوع ايستگاه:

سيار

آدرس ايستگاه:

خیابان ابوالحسن اصفهانی 
نمايش اطلاعات بيشتر

منطقه:

منطقه3

نوع ايستگاه:

ثابت

آدرس ايستگاه:

خیابان کمال - جنب پارک کمال
نمايش اطلاعات بيشتر

منطقه:

منطقه4

نوع ايستگاه:

سيار

آدرس ايستگاه:

خیابان جی شیر نبش مجتمع مشتاق
نمايش اطلاعات بيشتر

منطقه:

منطقه4

نوع ايستگاه:

ثابت

آدرس ايستگاه:

خیابان همدانیان جنب بازار گل و گیاه
نمايش اطلاعات بيشتر

منطقه:

منطقه4

نوع ايستگاه:

سيار

آدرس ايستگاه:

خیابان مشتاق - خیابان حمزه اصفهانی 
نمايش اطلاعات بيشتر

منطقه:

منطقه4

نوع ايستگاه:

ثابت

آدرس ايستگاه:

خیابان هشت بهشت شرقی - ابتدای خیابان لاهور
نمايش اطلاعات بيشتر

منطقه:

منطقه4

نوع ايستگاه:

سيار

آدرس ايستگاه:

خیابان همدانیان خیابان نیرو جنب میدان  پردیس
نمايش اطلاعات بيشتر

منطقه:

منطقه5

نوع ايستگاه:

سيار

آدرس ايستگاه:

سپاهانشهر بلوار شاهد نبش سهند 2 
نمايش اطلاعات بيشتر

منطقه:

منطقه5

نوع ايستگاه:

ثابت

آدرس ايستگاه:

سپاهانشهر بلوار غدیر جنب پارک 
نمايش اطلاعات بيشتر

منطقه:

منطقه5

نوع ايستگاه:

سيار

آدرس ايستگاه:

خیابان توحید نرسیده به پل آذر
نمايش اطلاعات بيشتر

منطقه:

منطقه5

نوع ايستگاه:

سيار

آدرس ايستگاه:

خیابان رودکی نرسیده به خیابان سهروردی
نمايش اطلاعات بيشتر

منطقه:

منطقه5

نوع ايستگاه:

سيار

آدرس ايستگاه:

بلوار ارتش نبش چهار راه ارتش جنب مرکز 44 و 55 توپخانه
نمايش اطلاعات بيشتر

منطقه:

منطقه5

نوع ايستگاه:

سيار

آدرس ايستگاه:

خیابان شریعتی روبروی مسجد امام حسن 
نمايش اطلاعات بيشتر

منطقه:

منطقه5

نوع ايستگاه:

ثابت

آدرس ايستگاه:

 خیابان وحید نرسیده به پل وحید 
نمايش اطلاعات بيشتر

منطقه:

منطقه6

نوع ايستگاه:

سيار

آدرس ايستگاه:

خیابان شیخ مفید نبش خیابان مصلی چهار راه دهش 
نمايش اطلاعات بيشتر

منطقه:

منطقه6

نوع ايستگاه:

ثابت

آدرس ايستگاه:

اتوبان شهید کشوری - شهرک کشوری -  روبروی آپارتمان های گلستان
نمايش اطلاعات بيشتر

منطقه:

منطقه6

نوع ايستگاه:

سيار

آدرس ايستگاه:

خیابان شیخ صدوق شمالی
نمايش اطلاعات بيشتر

منطقه:

منطقه6

نوع ايستگاه:

ثابت

آدرس ايستگاه:

خیابان هزار جریب کوی بهار جنب بازارچه
نمايش اطلاعات بيشتر

منطقه:

منطقه6

نوع ايستگاه:

سيار

آدرس ايستگاه:

خیابان سجاد خیابان ارباب بعد از چهار راه ارباب
نمايش اطلاعات بيشتر

منطقه:

منطقه6

نوع ايستگاه:

ثابت

آدرس ايستگاه:

خیابان سپهسالار خیابان مسرور جنب کتابخانه
نمايش اطلاعات بيشتر

منطقه:

منطقه6

نوع ايستگاه:

ثابت

آدرس ايستگاه:

خیابان سعادت آباد جنب ورزشگاه امین
نمايش اطلاعات بيشتر

منطقه:

منطقه7

نوع ايستگاه:

سيار

آدرس ايستگاه:

خیابان غرضی جنب بازار کوثر 12
نمايش اطلاعات بيشتر

منطقه:

منطقه7

نوع ايستگاه:

سيار

آدرس ايستگاه:

بزرگراه شهید چمران - خیابان مولوی 
نمايش اطلاعات بيشتر

منطقه:

منطقه7

نوع ايستگاه:

سيار

آدرس ايستگاه:

اتوبان چمران خیابان فروردین
نمايش اطلاعات بيشتر

منطقه:

منطقه7

نوع ايستگاه:

سيار

آدرس ايستگاه:

خیابان چمران خیابان آل محمد
نمايش اطلاعات بيشتر

منطقه:

منطقه7

نوع ايستگاه:

ثابت

آدرس ايستگاه:

اتوبان چمران خیابان اشراق شمالی
نمايش اطلاعات بيشتر

منطقه:

منطقه8

نوع ايستگاه:

سيار

آدرس ايستگاه:

خیابان جابر انصاری خیابان شهبازی جنوبی روبروی شرکت نیک اندیش 
نمايش اطلاعات بيشتر

منطقه:

منطقه8

نوع ايستگاه:

سيار

آدرس ايستگاه:

خیابان امام خمینی ابتدای خیابان شهیدان کاظمی
نمايش اطلاعات بيشتر

منطقه:

منطقه8

نوع ايستگاه:

سيار

آدرس ايستگاه:

میدان ماه فرخی انتهای خیابان امید
نمايش اطلاعات بيشتر

منطقه:

منطقه8

نوع ايستگاه:

ثابت

آدرس ايستگاه:

خیابان بهارستان شرقی خیابان شهباز
نمايش اطلاعات بيشتر

منطقه:

منطقه8

نوع ايستگاه:

سيار

آدرس ايستگاه:

خیابان رباط دوم  روبروی مهدیه جنب پارک 
نمايش اطلاعات بيشتر

منطقه:

منطقه8

نوع ايستگاه:

ثابت

آدرس ايستگاه:

خیابان کاوه ابتدای خیابان باهنر جنب پل 25 آبان 
نمايش اطلاعات بيشتر

منطقه:

منطقه8

نوع ايستگاه:

ثابت

آدرس ايستگاه:

خیابان بهارستان غربی خیابان نوبهار جنب میدان  نوبهار
نمايش اطلاعات بيشتر

منطقه:

منطقه9

نوع ايستگاه:

سيار

آدرس ايستگاه:

اتوبان خیام - کندرو خرم - ابتدای مادی 
نمايش اطلاعات بيشتر

منطقه:

منطقه9

نوع ايستگاه:

سيار

آدرس ايستگاه:

خیابان آتشگاه خیابان بهشت
نمايش اطلاعات بيشتر

منطقه:

منطقه9

نوع ايستگاه:

ثابت

آدرس ايستگاه:

خیابان میرزاطاهر جنب سقاخانه
نمايش اطلاعات بيشتر

منطقه:

منطقه10

نوع ايستگاه:

سيار

آدرس ايستگاه:

خیابان شیخ طوسی خیابان  زرین کوب جنب پارک زرین کوب
نمايش اطلاعات بيشتر

منطقه:

منطقه10

نوع ايستگاه:

سيار

آدرس ايستگاه:

اتوبان آقا بابایی خیابان معراج خیابان فجر 3
نمايش اطلاعات بيشتر

منطقه:

منطقه10

نوع ايستگاه:

سيار

آدرس ايستگاه:

خیابان پروین خیابان هفت تیر
نمايش اطلاعات بيشتر

منطقه:

منطقه10

نوع ايستگاه:

ثابت

آدرس ايستگاه:

خیابان پروین خیابان آل خجند نبش چهار راه فرسان 
نمايش اطلاعات بيشتر

منطقه:

منطقه11

نوع ايستگاه:

ثابت

آدرس ايستگاه:

خیابان کهندژ ابتدای خیابان قدس
نمايش اطلاعات بيشتر

منطقه:

منطقه12

نوع ايستگاه:

ثابت

آدرس ايستگاه:

خیابان 17شهریور روبروی مدسه علامه امینی 
نمايش اطلاعات بيشتر

منطقه:

منطقه12

نوع ايستگاه:

سيار

آدرس ايستگاه:

خیابان رباط سوم جنب میدان نگین 
نمايش اطلاعات بيشتر

منطقه:

منطقه12

نوع ايستگاه:

ثابت

آدرس ايستگاه:

شهرک کوثر خیابان سلمان فارسی
نمايش اطلاعات بيشتر

منطقه:

منطقه12

نوع ايستگاه:

ثابت

آدرس ايستگاه:

سوم شهرک نگین - خیابن فیروزه خیابان حکمت جنب پارک حکمت
نمايش اطلاعات بيشتر

منطقه:

منطقه12

نوع ايستگاه:

ثابت

آدرس ايستگاه:

خیابان 17 شهریور روبروی مدرسه علامه امینی
نمايش اطلاعات بيشتر

منطقه:

منطقه13

نوع ايستگاه:

ثابت

آدرس ايستگاه:

بلوار کشاورز میدان 9 دی خیابان قائمیه بعد از آگاهی 
نمايش اطلاعات بيشتر

منطقه:

منطقه13

نوع ايستگاه:

سيار

آدرس ايستگاه:

بلوار کشاورز - پل مفتح - ابتدای کندروی حبیب الهی
نمايش اطلاعات بيشتر

منطقه:

منطقه13

نوع ايستگاه:

ثابت

آدرس ايستگاه:

اتوبان ذوب آهن بلوار شفق مقابل ایستگاه گاز
نمايش اطلاعات بيشتر

منطقه:

منطقه13

نوع ايستگاه:

ثابت

آدرس ايستگاه:

بلوار کشاورز خیابان جانبازان خیابان بهار  نبش بوستان زمزم
نمايش اطلاعات بيشتر

منطقه:

منطقه13

نوع ايستگاه:

سيار

آدرس ايستگاه:

شهرک ولیعصر جنب بیمارستان میلاد پشت مسجد
نمايش اطلاعات بيشتر

منطقه:

منطقه14

نوع ايستگاه:

ثابت

آدرس ايستگاه:

خیابان لاله جنب پارک زنبق
نمايش اطلاعات بيشتر

منطقه:

منطقه14

نوع ايستگاه:

سيار

آدرس ايستگاه:

خیابان آل بویه
نمايش اطلاعات بيشتر

منطقه:

منطقه14

نوع ايستگاه:

سيار

آدرس ايستگاه:

خیابان بعثت - خیابان گلستان -  جنب پارک گلستان
نمايش اطلاعات بيشتر

منطقه:

منطقه15

نوع ايستگاه:

آدرس ايستگاه:

خیابان جی شرقی - خیابان شریعتی - نبش پارک شریعتی
نمايش اطلاعات بيشتر

منطقه:

منطقه15

نوع ايستگاه:

ثابت

آدرس ايستگاه:

خیابان جی شرقی  خیابان مسجد علی جنب پارک 
نمايش اطلاعات بيشتر

منطقه:

منطقه15

نوع ايستگاه:

سيار

آدرس ايستگاه:

خیابان جی شرقی چهار راه اریسون
نمايش اطلاعات بيشتر

منطقه:

منطقه15

نوع ايستگاه:

سيار

آدرس ايستگاه:

خیابان جی خیابان رجایی تقاطع خیابان رجایی و 22 بهمن
نمايش اطلاعات بيشتر