ایستگاه گلزار

آدرس: 
خیابان گلزار
منطقه: 
منطقه3
نوع: 
سيار