ایستگاه پردیس

آدرس: 
خیابان پردیس فلکه پردیس
منطقه: 
منطقه4
نوع: 
سيار