ایستگاه ولیعصر

آدرس: 
خیابان ولیعصر روبروی مسجد
منطقه: 
منطقه13
نوع: 
سيار