ایستگاه همدانیان

آدرس: 
خیابان همدانیان جنب بازار گل و گیاه
منطقه: 
منطقه4
نوع: 
ثابت
ايستگاه بازيافت - ایستگاه همدانیان
ايستگاه بازيافت - ایستگاه همدانیان