ایستگاه هفت تیر

آدرس: 
خیابان پروین خیابان هفت تیر
منطقه: 
منطقه10
نوع: 
سيار