ایستگاه نگین

آدرس: 
خیابان نگین
منطقه: 
منطقه12
نوع: 
سيار