ایستگاه لاهور

آدرس: 
خیابان جی ابتدای خیابان لاهور
منطقه: 
منطقه4
نوع: 
ثابت