ایستگاه قدس

آدرس: 
خیابان کهندژ ابتدای خیابان قدس
منطقه: 
منطقه11
نوع: 
ثابت