ایستگاه صمدیه

آدرس: 
خیابان صمدیه
منطقه: 
منطقه2
نوع: 
ثابت