ایستگاه شریعتی 15

آدرس: 
خیابان جی - خیابان شریعتی
منطقه: 
منطقه15