ایستگاه شریعتی

آدرس: 
خیابان حکیم نظامی ابتدای خیابان شریعتی
منطقه: 
منطقه5
نوع: 
سيار