ایستگاه روضات

آدرس: 
خیابان صاحب روضات
منطقه: 
منطقه1
نوع: 
ثابت