ایستگاه رباط

آدرس: 
خیابان رباط روبروی مهدیه
منطقه: 
منطقه8
نوع: 
سيار