ایستگاه درخشان

آدرس: 
خیابان امام خمینی نبش خیابان درخشان
منطقه: 
منطقه11
نوع: 
سيار