ایستگاه بهشت

آدرس: 
خیابان آتشگاه خیابان بهشت
منطقه: 
منطقه9
نوع: 
سيار