ایستگاه بهار

آدرس: 
خیابان بهار جنب بازارچه
منطقه: 
منطقه6
نوع: 
ثابت