ایستگاه باهنر

آدرس: 
خیابان کاوه ابتدای خیابان باهنر
منطقه: 
منطقه8
نوع: 
ثابت