@import url("http://pasmand.isfahan.ir/modules/system/system.base.css"); @import url("http://pasmand.isfahan.ir/modules/system/system.base-rtl.css"); @import url("http://pasmand.isfahan.ir/modules/system/system.menus.css"); @import url("http://pasmand.isfahan.ir/modules/system/system.menus-rtl.css"); @import url("http://pasmand.isfahan.ir/modules/system/system.messages.css"); @import url("http://pasmand.isfahan.ir/modules/system/system.messages-rtl.css"); @import url("http://pasmand.isfahan.ir/modules/system/system.theme.css"); @import url("http://pasmand.isfahan.ir/modules/system/system.theme-rtl.css");
دومین همایش بین المللی دانشگاه سبز به میزبانی دانشگاه اصفهان

با توجه به روند روز افزون مخاطرات زیست محیطی و توجه مردم و مسوولین کشور به چالش های زیست محیطی، دومین همایش بین المللی دانشگاه سبز به همت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه اصفهان برگزار می گردد.

شنبه 07 اردیبهشت 1398 17:28