• یکشنبه 22 اردیبهشت 1398 13:4535

معاون اجرایی

IMG_0299.jpg

رزومه کاری معاون اجرایی سازمان پسماند

نام و نام خانوادگی: محمد منوچهری

  1. 6 سال مسئول امورشهری منطقه 6
  2. 3سال مسئول امورشهری منطقه 5
  3. 2 سال مسئول امور شهری منطقه 9
  4. 4 سال مسئول امورشهری منطقه 8
  5. 4سال معاون اجرایی منطقه 7
  6. 2سال معاون شرکت نیکوشهر
  7. 2 سال معاون شرکت سبز صفه
  8. 2سال معاون اجرایی سازمان مدیریت پسماند
  9. 3 سال ناظر عالی خدمات شهری
  10. معاون اجرایی سازمان مدیریت پسماند از سال97تاکنون