• دوشنبه 19 شهریور 1397 12:2808

مدير عامل

drdehnavi.JPG

1-مشخصات فردی

 • نام و نام خانوادگی: علی دهنوی           تولد:1350                 متولد:اصفهان     
 • عضو هیات علمی پژوهشی دانشگاه اصفهان(92 تا 96)
 • معاون پژوهشی گروه مهندسی عمران (96 تا 97)
 • مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان ( 97 تاکنون)

 

 2- تحصیلات دانشگاهی

 • دکترای تخصصی :مهندسی عمران- مهندسی محیط زیست ،دانشگاه تربیت مدرس تهران (90-86)، معدل 64/18.
  • رساله دکتری :بررسی کارایی فرآیندی نوین برای نیتریفیکاسیون جزیی
  • پژوهش 1 دکتری: استفاده از شفت عمیق در تصفیه فاضلاب.
  • پژوهش 2 دکتری: بررسی روشهای نیتریفیکاسیون جزیی و نیتریفیکاسیون- دنیتریفیکاسیون همزمان.
 • کارشناسی ارشد : مهندسی عمران- مهندسی محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس تهران (76-73)، معدل 01/17، رتبه فارغ التحصیلی 3 از 14 .
  • پایان نامه کارشناسی ارشد: برنامه کامپیوتری طراحی شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب
  • سمینار کارشناسی ارشد: روشهای حذف و بازیابی کروم از فاضلاب صنایع
 • کارشناسی: مهندسی عمران- عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان (73-69)، معدل 15/15، رتبه فارغ التحصیلی 9 از 84 .

 

 3- زمینه‌های فعالیت تخصصی

 • تصفیه آب و بازيافت پساب شهری و صنعتی.
 • بهینه‌سازی فرآيندهای تصفیه)آب و فاضلاب).
 • کیفیت منابع آب.
 • پايش زيست محیطی.
 • مدیریت پسماند شهری

 

 4- مقاله ها

 • تائبی، امیر؛ دهنوئی، علی؛" ارائه الگویی برای برآورد بار آلودگی فاضلاب صنایع و استفاده از آن در صنایع استان اصفهان"، مجموعه مقالات اولین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست، تهران دیماه 79 
 • دهنوئی، علی؛ بادکوبی، احمد و تائبی، امیر؛ "برنامه کامپیوتری برای طراحی شبکه جمع آوری فاضلاب شهری"، مجموعه مقالات سومین همایش کشوری بهداشت محیط، کرمان آبانماه 79
 • تائبی، امیرو دهنوئی، علی؛" برآورد بار آلودگی فاضلابهای صنعتی: ارائه روش و مطالعه موردی"، مجموعه مقالات سومین همایش کشوری بهداشت محیط،کرمان آبانماه 79
 • دهنوئی، علی؛ منتظر، محمد حسین؛" برآورد حجم فاضلابهای صنعتی: ارائه روش و مطالعه موردی"، مجموعه مقالات دومین همایش مهندسی محیط زیست، تهران خرداد 87
 • دهنوئی، علی؛"استفاده از تکنولوژی شفت عمیق در تصفیه فاضلاب"، مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست، تهران خرداد 87
 • دهنوی، علی؛ منتظر، محمد حسین؛" روش غیر متعارف در طراحی شبکه آب: الگویی جدید در استفاده بهینه از منابع آب و سرمایه های مالی "، سومین همایش ملی  آب و فاضلاب با رویکرد اصلاح الگوی مصرف ،اسفند 1388.
 • دهنوی، علی و همکاران؛" بهینه سازی فرایند تصفیه ی شیمیایی و بررسی امکان بازیافت پساب صنایع نساجی توسط فرآیند غشایی"، سومین همایش ملی سلامت، محیط زیست و توسعه ی پایدار، تهران، 1392.
 • دهنوی، علی و همکاران؛" بررسی امکان بازیافت صنایع نساجی به کمک فناوری نانو فیلتراسیون"، همایش ملی بازیافت آب؛ راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب، 1392.
 • دهنوی، علی و همکاران؛" منابع عمده تولید فاضلاب صنایع پالایشگاهی-چالش‌ها و راهکارها"، همایش ملی مصرف بهینه آب در صنعت: چالش‌ها و راهکارها، اصفهان، 1394.
 • دهنوی، علی و همکاران؛" بررسی میزان تجمع نیتریت با استفاده از تزریق نیتریفایرهای غنی شده در راکتور جریان جانبی به راکتور اصلی در نیتریفیکاسیون جزیی"، نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان، اردیبهشت 1391.
 • دهنوی، علی و همکاران؛ " مقایسه نیتریفیکاسیون جزئی و کامل در راکتور SBRبا هدف استفاده در فرایندهای جریان جانبی "، مجله علمی پژوهشی آب و فاضلاب، شماره2، 1391.
 • دهنوی، علی و همکاران؛" بررسی تاثیر شوک ناشی از کاهش دما بر روی فعالیت نیتریفایها"، مجله علمی پژوهشی شریف، سال بیست و نهم، شماره 1، 1392.
 • دهنوی، علی و همکاران؛" بررسی عملکرد هیدروسیکلون‌های مختلف در حذف ماسه از آب چاه (مطالعه‌ی آزمایشگاهی)، مجله‌ی علمی ترویجی آب و توسعه‌ی پایدار، سال سوم، شماره 2، 1395.
 • دهنوی، علی و همکاران؛ "بهینه‌سازی عملکرد هیدروسیکلون با هدف حذف ماسه از آب چاه (مطالعه‌ی موردی: چاه‌های آب  شرب شهر مشهد)"، مجله‌ی آب و فاضلاب، چاپ الکترونیک ،1396 (DOI:10.22093/wwj.2017.45892)
 • دهنوی، علی وکوزه‌گر، کامران؛ " هم‌ارزسازی نتایج آیکولد اصلاح شده با هدف استفاده از مبانی تصمیم‌گیری روش لئوپولد ایرانی در طرح‌های توسعه منابع آب (مطالعه موردی محیط فیزیکی سد پیغام‌چای کلیبر)"، فصلنامه علمی و پژوهشی علوم و تکنولوژی محیط زیست، پذیرش شده ، 1395.
 • دهنوی، علی؛ "مقایسه روش تاگوچی و رگرسیون چند متغیره در تعیین فاکتورهای مهم و موثر در شاخص‌کیفی WQI (مطالعه‌ی موردی:سد تنظیمی کرج)"، فصلنامه علمی و پژوهشی علوم و تکنولوژی محیط زیست، پذیرش شده، 1396.
 • دهنوی، علی؛ عظیمی، غلامحسن؛ سراجی، محمد؛ ربیعی راد، محمد حسن؛ "بررسی مقدار تری‌هالو‌متان‌ها درآب شرب شبکه‌ی توزیع شهر اصفهان"، تحقیقات نظام سلامت، دوره 14، شماره3 ، 1397.  
 • Dhnoei, A.& et al." Using excess biomass acclimated in partial nitrification SBR reactor for Partial nitrification evaluation in different conditions", International Conference on Chemical, Biological and Environment Sciences (ICCEBS'2011), Bangkok, Dec. 2011.
 • G. Badalians Gholikandi, E. Dehghanifard, A. Dehnavi " Application of Water Quality Index (WQI) for Quality Zoning, CaseStudy: Karaj River, Iran",The First International Conference on Dams & Hydropower,Tehran,2012.
 •  Emad Dehghanifarda, Mohammad Mehdi Baneshib, Gagik Badalians Gholikandic, Ali Dehnavid, Ali Reza Asgarie, Mohammad Khazaeie,f, Ahmad Reza Yarig "Application of Water Quality Index for Quality Zoning", Arch Hyg Sci; 1(1):20-25, 2012.
 • G. Badalians Gholikandi , M. Noorisepehr , E. Dehghanifard, A. Koolivand , A. Dehnavi ,S. Moalej " Application of modified qualitative index for surveillance of water-filtration process in turbidity removal by different media", Int. J. Environ. Sci. Technol.,Vol. 9, 2012. (IF(5 years-2011)= 3.157)
 • G Badalians Gholikandi, E Dehghanifard, M Noori Sepehr, A Torabian, S Moalej, A Dehnavi, AR Yari , AR Asgari " Performance Evaluation of Different Filter Media in Turbidity Removal from Water by Application of Modified Qualitative Indices", Iranian J Publ Health, Vol. 41, No.4, pp.87-93, 2012. (IF (2010) = 0.321).
 • Dhnavi, A. & et al "Using Excess Biomass Sludge Acclimated in Side Stream Partial Nitrification to Evaluation Partial Nitrification and Abrupt Cold Shock Effect in main stream", Iranian journal of environmental technology, 1(2), 53-64, 2015.
 • Dhnavi, A. & Taheri, R."Using Taguchi method to reduced water quality index variables-A case study: A section of Karaj River, desalination and water treatment, 60, 106-113, 2017.
 • Dhnavi, A. & Goudarzian, P.,” Proposed the minimum and maximum probable WQI indices instead of traditional one's for better water quality management (Case study: Bilghan intake)”, submitted to international journal of water, 2017.
 • Dhnavi, A. & Adelpour, N. Geometric dimensional ratios optimization of closed underflow hydrocyclones for separating sand from well water by two indices of mass efficiency and cut diameter, submitted to desalination and water treatment, 2018.

 

 

 5- پروژه های تحقیقاتی و مطالعاتی

 

  5-1- تحقیقاتی و پژوهشی

 • اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان،"طرح کاهش آلودگی منابع آب استان اصفهان"،گزارش تفضیلی ،شهریور 79
 • معاونت پژوهشی دانشگاه صنعتی اصفهان،"ارزیابی میزان آلاینده های صنعتی استان اصفهان و راهکار های کنترل و کاهش آن"،بخش الف: آلودگی آب(فاضلاب)، مرداد 79
 • اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان،" بررسی و بازنگری قانون ممنوعیت استقرار صنایع در شعاع 50 کیلومتری اصفهان"،گزارش نهایی پروژه، اسفند ماه 80
 • اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان،" ارزیابی کمی و کیفی آلاینده های صنایع نساجی، غذایی، دارویی، بهداشتی و چوب استان اصفهان"،نخستین پژوهشنامه سازمان حفاظت محیط زیست کشور، شورای پژوهشی،82
 • اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان،" مکانیابی و طراحی محل دفن مواد زائد صنعتی استان اصفهان"،  نخستین پژوهشنامه سازمان حفاظت محیط زیست کشور، شورای پژوهشی،82
 • اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان،" طراحی نرم افزار کامپیوتری بانک اطلاعات زیست محیطی صنایع"، نخستین پژوهشنامه سازمان حفاظت محیط زیست کشور، شورای پژوهشی،82.
 • معاونت پژوهشی دانشکده عمران دانشگاه صنعتی اصفهان،"بررسی اثرات زیست محیطی پساب شرکت باما و پیشنهاد راهکار جهت بهسازی وضعیت موجود"، گزارش طرح مطالعاتی، خرداد 80.
 • مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آب و برق اصفهان،"بررسی تاثیر پارامترهای هیدرولیکی مقسم های مختلف بر توزیع آب مشترکین با هدف تعیین الگوی مناسب"، گزارش طرح تحقیقاتی، تیرماه 91.
 • شرکت آبفار خوزستان با همکاری مهندسین مشاور مهر آب سپاهان، بررسی تصفیه‌ی فاضلاب توسط وتلند-مطالعه‌ی موردی:فاضلاب روستایی در شهرستان شوشتر خوزستان، 89.
 • شهرک صنعتی چرمشهر اصفهان، مطالعات کمی و کیفی فاضلاب حاصل از تولیدات واحدهای مستقر در شهرک صنعتی چرمشهر، 93.
 • شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان، پایش کیفی آب قبل از ورود به تصفیه خانه‌ی آب(از سد زاینده رود) تا آخرین نقطه‌ی مصرف(در طرح آبرسانی اصفهان بزرگ)، 96.
 • شرکت آب و فاضلاب مشهد، حذف جامدات معلق آب چاه‌ها با استفاده از هیدروسیکلون،95.
 • دانشگاه اصفهان، بررسی کمی آب مصرفی در سطح دانشگاه و پیشنهاد نیازهای آتی،در حال انجام.
 • شرکت کارتن سازی زرنگار چهل‌ستون، کاربرد روش انعقاد سازی الکتریکی در تصفیه پساب نشاسته کارخانه تولید مقوای زرین نگار چهلستون، 97.
 • شرکت آب و فاضلاب شهر مشهد، طراحی، ساخت و نصب پکیج کامل هیدروسیکلون در مقیاس صنعتی برای چا های شهر مشهد، 96.
 • مجتمع پتروشیمی پردیس، انجام مطالعات و پژوهش جهت ارائه طرح مفهومی و پایه تصفیه فاضلابهای صنعتی مجتمع پتروشیمی پردیس، در حال انجام.

 

  5-2- مطالعاتی

 • مهندسین مشاور هیدرو پارس ، کارشناس طرح مطالعات مرحله اول و دوم جمع آوری فاضلاب شهرک صنعتی سه راهی مبارکه اصفهان ،84.
 • مهندسین مشاور هیدرو پارس، مدیرو کارشناس طرح مطالعات مرحله اول تصفیه فاضلاب شهرهای ابریشم، کلیشاد و پیربکران و بهاران، 90.
 • مهندسین مشاور هیدرو پارس، مدیرو کارشناس طرح مطالعات مرحله اول تصفیه تکمیلی پساب تصفیه خانه فاضلاب شاهین شهر برای استفاده در پالایشگاه اصفهان، 91.
 • مهندسین مشاور هیدرو پارس، کارشناس طرح مطالعات ارزیابی زیست محیطی پروژه های مختلف شامل آبرسانی فضای سبز و شبکه جمع آوری فاضلاب،85.
 • شرکت آب و فاضلاب روستایی استان اصفهان، مطالعات مرحله اول و دوم آبرسانی به روستاهای دهستان رامشه و مطالعات مرحله اول فاز دوم آبرسانی به مجتمع روستایی کرکوند،83-82 .
 • شرکت آب و فاضلاب روستایی استان ایلام، مطالعات مرحله او ل و دوم آبرسانی به چندین مجتمع روستایی و مطالعات مهندسی مجدد تعداد دیگری از مجتمع های روستایی استان،89-83.

 

 6- سوابق آموزشی

 • اخذ مدرک صلاحیت مدرسی از دانشگاه تربیت مدرس پس از طی 14 واحد دروس مرتبط و جلسه دفاعیه، سال 76
 • تدرس دروس مهندسی آب و فاضلاب و هیدرولیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، 1387.
 • تدریس کیفیت آب و فاضلاب دردوره های کوتاه مدت، مجتمع آموزشی صنعت آب و برق اصفهان، اردیبهشت 88..
 • تدریس فرآیندهای فیزیکی، شیمیایی وبیولوژیکی تصفیه ،دوره های کوتاه مدت استان اصفهان، مجتمع آموزشی صنعت آب و برق اصفهان، خرداد و تیرماه 88 .
 • تدریس فرآیندهای فیزیکی، شیمیایی وبیولوژیکی تصفیه و نیز فاضلابهای صنعتی ، مجتمع آموزشی صنعت آب و برق اصفهان، نیمسال اول و نیمسال دوم سال تحصیلی 88-89 و نیمسال اول سال تحصیلی 89-90.
 • تدریس تاسیسات تصفیه خانه های آب و فاضلاب ،دوره های کوتاه مدت استان یزد، مجتمع آموزشی صنعت آب و برق اصفهان، بهمن 88 .
 • تدریس مبانی تصفیه آب و فاضلاب، مجتمع آموزشی صنعت آب و برق اصفهان، نیمسال دوم سال تحصیلی 88-89..
 • تدریس کیفیت آب و فاضلاب، مجتمع آموزشی صنعت آب و برق اصفهان، نیمسال اول سال تحصیلی 89-90.
 • تدریس دروس مهندسی محیط زیست، اصول مهندسی تصفیه آب و فاضلاب کارشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد، ترم دوم سال 89-90 به مدت چهار ترم.
 • تدریس درس روش تحقیق کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد، ترم دوم سال 91-90.
 • تدریس درس تصفیه آب در دوره ارشد، دانشگاه ازاد اسلامی شهرضا، ترم دوم سال 91-92 و ترم اول سال 92-93.
 • تدریس دروس آلودگی هوا در دوره ارشد، دانشگاه ازاد اسلامی شهرضا، ترم دوم سال 91-92 و ترم اول سال 92-93.
 • تدریس درس مدیریت پسماند جامد در دوره ارشد، دانشگاه ازاد اسلامی شهرضا، ترم دوم سال 91-92 و ترم اول سال 92-93.
 • مدرس چندین دوره آموزشی و کارگاه در زمینه محیط زیست و آب و فاضلاب، 89 تا کنون.
 • تدریس درس ارزیابی زیست محیطی توسعه‌ی منابع آب، دوره‌ی دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد، ترم اول سال تحصیلی 93-94.
 • تدریس مهندسی محیط زیست و هیدرولوژی مهندسی، دوره‌ی کارشناسی، دانشگاه اصفهان، سال تحصیلی 93-94 تاکنون.
 • تدریس اصول مهندسی تصفیه آب و فاضلاب، دوره‌ی کارشناسی، دانشگاه اصفهان، سال تحصیلی 96-97 تاکنون.
 • سخنرانی و همکاری موثر علمی در برگزاری سه سمینار توجیهی و آموزشی، اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان،80 و81 .
 • سخنرانی با موضوع قوانین الزامات زیست محیطی صنایع، کارگاه آموزشی تجزیه و تحلیل مشکلات زیست محیطی در استان اصفهان، مجتمع آموزشی صنعت آب و برق اصفهان، آذر 88 .
 • سخنرانی با موضوع روشهای نوین نیتریفیکاسیون، کارگاه آموزشی روشهای نوین تصفیه فاضلاب، مجتمع آموزشی صنعت آب و برق اصفهان، آذر 89 .
 • سخنرانی با موضوع استفاده از شفت عمیق در تصفیه فاضلاب، کارگاه آموزشی روشهای نوین تصفیه فاضلاب، مجتمع آموزشی صنعت آب و برق اصفهان، آذر 89 .
 • سخنرانی در کارگاه آموزشی روشهای نوین تصفیه فاضلاب، اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، 90.
 • سخنرانی در دوره آموزشی با موضوع فاضلابهای صنعتی، فولاد مبارکه، 1390.
 • سخنرانی در دوره آموزشی با موضوع آلودگی‌های محیط زیست، مجموعه‌ی مدیران پالایشگاه اصفهان، 1391.
 • سخنرانی در دوره آموزشی با موضوع فاضلابهای صنعتی، کارخانه قند نقش جهان، 1392.

 

  7-فعالیت های اجرایی

 •  سرپرست و مسئول بخش طراحی و کنترل شبکه های فاضلاب تهران، شرکت فاضلاب تهران،(10/74-12/76)
 • کارشناس دفتر فنی، شرکت آبفار استان اصفهان، (5/77-1/79)
 • کارشناس محیط زیست، اداره کل حفاضت محیط زیست استان اصفهان، (2/79-7/80)
 • معاون محیط زیست انسانی،اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، (7/80-8/81)
 • عضو کمسیون تهیه شرح خدمات مطالعات جامع کمی وکیفی آب رودخانه زاینده رود،80
 • عضو کمیته راهبردی پروژه پایش آلودگی هوا،81
 • مجری طرح کاهش آلودگی هوای اصفهان، 81 .
 • عضو کمیته تخصصی محیط زیست، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان،81 .
 • عضو کمسیون کارشناسی و تخصصی حمل و نقل و کنترل ترافیک شهرداری اصفهان،81 .
 • مهندس طراح پروژه های انتقال آب و شبکه های جمع آوری فاضلاب، مهندسین مشاور جامع کار، (9/81-8/82)
 • کارشناس طراح تاسیسات آب و فاضلاب، مهندسین مشاورپارس آرین آب، (9/82-4/84)
 • کارشناس ارشد طراح تاسیسات آب و فاضلاب، مهندسین مشاورهیدرو پارس سپا هان، (5/84- تا 92)
 • کارشناس ارشد مرکز تحقیقات آب و فاضلاب- موسسه تحقیقات آب -تهران(9/87-6/88)
 • مدیر مسئول مجله‌ی علمی وپژوهشی فناوری های زیست محیطی ایران(IJET)، 93 تاکنون.
 • عضو کمیته ی بحران آب دانشگاه اصفهان، 93 تاکنون.
 • مدیر گروه پژوهشی تصفیه آب و بازیافت پساب، پژوهشکده‌ی محیط زیست، دانشگاه اصفهان، 92 تاکنون.
 • دبیر اجرایی همایش ملی مصرف بهینه آب در صنعت-چالش‌ها و راهکارها، دانشگاه اصفهان، 94.
 • عضو حقیقی شورای راهبردی مدیریت سبز دانشگاه اصفهان، 1395 تاکنون.
 • مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان، فروردین 97 تاکنون.

 

 8- دوره ها

 • کارگاه آموزشی اقتصاد و محیط زیست، تهران 79.
 • کارگاه آموزشی بهره وری سبز در صنایع پتروشیمی، اصفهان 81 .
 • کارگاه مقاله نویسی به روش ISI، اصفهان 91.
 • کارگاه مدیریت بحران آب، دانشگاه اصفهان،93.
 • کارگاه اقتصاد محیط زیست، دانشگاه اصفهان،93.
 • کارگاه آلودگی هوا، دانشگاه اصفهان،93.
 • کارگاه پیوست فرهنگی طرح کلان ملی بازیافت پساب، دانشگاه اصفهان،93.

 

 

 9- تشویق ها

 • کارمند شاخص، اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان،٨۰ .
 • قدردانی و سپاسگزاری بعلت بهینه سازی امور محیط زیست انسانی، اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، تیرماه٨١
 • قدردانی و سپاسگزاری برای مدیریت موفق در معاونت محیط زیست انسانی، اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، شهریور ماه٨١
 • قدردانی و سپاس‌گزاری برای کمک به راه اندازی پژوهشکده‌ی محیط زیست، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه اصفهان، ٩٢.
 • قدرداني براي عنوان پژوهشگر برتر طرح‌هاي برون دانشگاهي، دانشگاه اصفهان، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه اصفهان، ٩٣.
 • قدردانی برای برگزاری موفق همایش ملی مصرف بهینه آب در صنعت، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه اصفهان، ١٣٩٤.
 • قدردانی برای همکاری با کمیته آب دانشگاه اصفهان، معاون مالی و اداری دانشگاه اصفهان، ١٣٩٦.
 • قدردانی برای عملکرد مناسب سازمان مدیریت پسماند، شهردار اصفهان، ١٣٩٧.

 

10- پست الکترونیکی:dehnavi115@yahoo.com