• شنبه 14 اردیبهشت 1398 13:5605

سرپرست معاونت برنامه ریزی و پژوهش

سرپرست معاونت برنامه ریزی و پژوهش

سوابق کاری و مدیریتی:

قائم مقام سازمان عمران زاینده رود

معاونت شهردار منطقه 9 اصفهان

مشاور فرمانداران و مدیران اجرایی استان

مشاور فرهنگی شهرداری شاهین شهر

 مشاور سازمان همیاری شهرداری های استان اصفهان

عضو هیات امناء مدارس نمونه دولتی آموزش و پرورش استان اصفهان

مشاور دانشگاه پیام نور خمینی شهر

عضو هیئت های بازرسی و اجرایی انتخابات کلان شهر اصفهان