• سه شنبه 22 آبان 1397 16:0703

خدمات آزمایشگاه کنترل کیفی سازمان

خدمات آزمایشگاه کنترل کیفی سازمان

باتوجه به اينكه آناليز و آزمايش نمونه هاي مختلف هر محصول، بزرگترين ضامن حفظ كيفيت در توليد آن ميباشد، آزمايشگاه كنترل كيفيت سازمان مديريت پسماند شهرداري اصفهان واقع در كارخانه كود آلي در سال ۱۳۶۸ تاسيس گرديد. اين آزمايشگاه با بهره مندي از كادري متخصص و مجرب و با در اختيار داشتن جديدترين امكانات آزمايشگاهي، نرم افزاري، سخت افزاري و استفاده از استانداردهاي معتبربين المللي، آمادگي كامل نسبت به آناليز نمونه هاي مختلف و ارائه خدمات آزمايشگاهي جهت انجام طرح هاي تحقيقاتي در زمينه هاي آب، پساب، خاك و كود به سازمان ها، دانشگاه ها، موسسات و بخش خصوصي را دارد. سالن آزمايشگاه به مساحت ۱۶۰ متر مربع مجهز به دستگاه هاي پيشرفته اسپكتروسكوپي جذب اتمي، اسپكتروسكوپي مرئي/ فرابنفش، انكوباتور، بلوك هاضم كجلدال و دستگاه تقطير اتوماتيك جهت برآورده كردن نيازهاي داخلي سازمان (بهبود كيفيت كود توليدي) و ارايه خدمات به تقاضاهاي خارج از سازمان (به عنوان اولويت دوم و درآمد زايي) احداث گرديده است. شايان ذكر است به منظور استاندارد نمودن و معرفي آزمايشگاه به عنوان يك واحد مرجع در سطح كشور اقدامات لازم در راستاي اخذ گواهينامه استاندارد ۱۷۰۲۵ و معتمد محيط زيست صورت پذيرفته است. كه  در نتيجه آن آزمايشگاه كنترل كيفيت  سازمان موفق به اخذ گواهينامه آزمايشگاه همكار از اداره كل استاندارداستان اصفهان و معتمد سازمان محيط زيست كشور گرديد. همچنين به منظور استاندارد نمودن محصول توليدي كارخانه كود آلي و معرفي آزمايشگاه به عنوان يك واحد مرجع در سطح كشور اين سازمان موفق به اخذ علامت استاندارد كمپوست  از اداره استاندارد استان اصفهان گرديد. لازم به ذكر است كه آزمايشگاه كنترل كيفيت سازمان مديريت پسماند شهرداري اصفهان عضو انجمن آكروديته استاندارد استان اصفهان نيز مي باشد.