• یکشنبه 11 فروردین 1398 15:4904

معرفی مدیر آزمایشگاه کنترل کیفیت سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان به عنوان پژوهشگر برتر

معرفی مدیر آزمایشگاه کنترل کیفیت سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان به عنوان پژوهشگر برتر

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان، دکتر احمدرضا تقی پور به واسطه فعالیت های متعدد علمی و پژوهشی در حوزه تخصصی خود، به عنوان پژوهشگر برتر سال 97 در مجموعه مدیریت شهری اصفهان شناخته شد.

روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان خبر داد؛
معرفی مدیر آزمایشگاه کنترل کیفیت سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان به عنوان پژوهشگر برتر
مدیر آزمایشگاه کنترل کیفیت سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان موفق به کسب عنوان پژوهشگر برتر شهرداری اصفهان در سال 97 شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان، دکتر احمدرضا تقی پور به واسطه فعالیت های متعدد علمی و پژوهشی در حوزه تخصصی خود، به عنوان پژوهشگر برتر سال 97 در مجموعه مدیریت شهری اصفهان شناخته شد.
این انتخاب به دلیل فعالیت های گسترده پژوهشی دکتر تقی پور شامل نگارش و ثبت مقالات متعدد علمی، ثبت اختراعات مختلف، اجرای پروژه ها و فعالیت های پژوهشی مؤثر در محیط دانشگاهی و سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان صورت گرفته و در بین پژوهشگران و کارکنان مناطق مختلف 15 گانه و سازمان های شهرداری اصفهان، عنوان پژوهشگر برتر به این محقق اعطا شد.