• پنجشنبه 17 مرداد 1398 16:5843

تمدید گواهینامه همکار اداره استاندارد سازمان مدیریت پسماند برای نهمین دوره متوالی

تمدید گواهینامه همکار اداره استاندارد سازمان مدیریت پسماند برای نهمین دوره متوالی

مدیر آزمایشگاه کنترل کیفیت سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان خبر داد:

تمدید گواهینامه همکار اداره استاندارد سازمان مدیریت پسماند برای نهمین دوره متوالی

مدیر آزمایشگاه کنترل کیفیت سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان از تمدید گواهینامه آزمایشگاه همکار اداره استاندارد برای این سازمان برای 2سال و از تیرماه سال جاری خبرداد.

مدیر آزمایشگاه کنترل کیفیت سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان خبر داد:

تمدید گواهینامه همکار اداره استاندارد سازمان مدیریت پسماند برای نهمین دوره متوالی

مدیر آزمایشگاه کنترل کیفیت سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان از تمدید گواهینامه آزمایشگاه همکار اداره استاندارد برای این سازمان برای 2سال و از تیرماه سال جاری خبرداد.

دکتر احمدرضا تقی پور، در توضیح این خبر افزود: برای نهمین دوره متوالی این گواهینامه برای سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان تمدید شده است.

وی ادامه داد: آزمایشگاه کنترل کیفیت سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان تنها آزمایشگاه استان است که در کلیه زمینه¬های شیمیایی، فیزیکی و میکروبی کود و کمپوست همکار اداره استاندارد است.

دکتر تقی پور افزود: این آزمایشگاه که علاوه بر همکار اداره استاندارد، معتمد اداره کل محیط زیست در زمینه آب، پساب و خاک نیز هست، مجهز به دستگاه¬های مختلف از جمله اسپکتروسکوپی جذب اتمی، اسپکتروسکوپی مرئی/ فرابنفش، کجلدال، انکوباتور و غیره بوده که امکان انجام کلیه آزمایش-های شیمیایی، فیزیکی و میکروبی آب، خاک، پساب و کود را در آن آزمایشگاه فراهم می¬کند.

مدیر آزمایشگاه کنترل کیفیت سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان با اشاره به  امکان ارائه خدمات آموزشی و آنالیزی به کلیه ارگان¬های دولتی وخصوصی با قیمت مناسب و کیفیت مطلوب در این آزمایشگاه، بیان کرد: دانش محور بودن آزمایشگاه کنترل کیفیت و رویکردی مبنی بر حمایت از طرح¬ها و پایان نامه¬های دانشجویی در زمینه¬های مختلف پسماند بستری ایجاد کرده تا چندین پایان نامه دانشجویی در آن سازمان تایید شده و مورد حمایت قرار بگیرد.