• چهارشنبه 05 دی 1397 17:4254

برگزاری دومین جلسه تشکیل پژوهشکده پسماند

برگزاری دومین جلسه تشکیل پژوهشکده پسماند

دومین جلسه تشکیل پژوهشکده پسماند با حضور نمایندگان دانشکده عمران دانشگاه اصفهان و دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و نیز جناب آقای دکتر دهنوی مدیر عامل سازمان  و کارشناسان در محل سازمان مدیریت پسماند تشکیل گردید.

دومین جلسه تشکیل پژوهشکده پسماند با حضور نمایندگان دانشکده عمران دانشگاه اصفهان و دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و نیز جناب آقای دکتر دهنوی مدیر عامل سازمان  و کارشناسان در محل سازمان مدیریت پسماند تشکیل گردید. در این جلسه آئین نامه­های مربوطه وزارتین علوم و بهداشت و نیز نحوه تعامل دانشگاه با سازمان مدیریت پسماند مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد زمینه لازم برای تاسیس گروه(مرکز تحقیقات)، در سازمان مدیریت پسماند به عنوان نخستین گام جهت تشکیل پژوهشکده پسماند فراهم گردد.