منطقه نوع ايستگاه آدرس ايستگاه

منطقه:

منطقه1

نوع ايستگاه:

آدرس ايستگاه:

خیابان کاشانی ابتدای خیابان میرداماد
نمايش اطلاعات بيشتر

منطقه:

منطقه1

نوع ايستگاه:

سيار

آدرس ايستگاه:

خیابان 5 رمضان روبروی شیرینی گلاب
نمايش اطلاعات بيشتر

منطقه:

منطقه1

نوع ايستگاه:

سيار

آدرس ايستگاه:

خیابان فروغی تقاطع بید آبادی
نمايش اطلاعات بيشتر

منطقه:

منطقه1

نوع ايستگاه:

سيار

آدرس ايستگاه:

ابتدای خیابان طیب
نمايش اطلاعات بيشتر

منطقه:

منطقه1

نوع ايستگاه:

سيار

آدرس ايستگاه:

خیابان ابوذر نبش تقاطع عباس آباد
نمايش اطلاعات بيشتر

منطقه:

منطقه1

نوع ايستگاه:

ثابت

آدرس ايستگاه:

خیابان صاحب روضات
نمايش اطلاعات بيشتر

منطقه:

منطقه1

نوع ايستگاه:

ثابت

آدرس ايستگاه:

خیابان زاهد 
نمايش اطلاعات بيشتر

منطقه:

منطقه2

نوع ايستگاه:

سيار

آدرس ايستگاه:

خیابان امام خمینی جنب پارک قلمستان
نمايش اطلاعات بيشتر

منطقه:

منطقه2

نوع ايستگاه:

ثابت

آدرس ايستگاه:

خیابان امام خمینی خیابان کیانپارس
نمايش اطلاعات بيشتر

منطقه:

منطقه2

نوع ايستگاه:

ثابت

آدرس ايستگاه:

خیابان صمدیه
نمايش اطلاعات بيشتر

منطقه:

منطقه3

نوع ايستگاه:

سيار

آدرس ايستگاه:

خیابان ادیب جنب خیابان مدرس
نمايش اطلاعات بيشتر

منطقه:

منطقه3

نوع ايستگاه:

سيار

آدرس ايستگاه:

خیابان فردوسی ابتدای خیابان منوچهری
نمايش اطلاعات بيشتر

منطقه:

منطقه3

نوع ايستگاه:

سيار

آدرس ايستگاه:

خیابان گلزار
نمايش اطلاعات بيشتر

منطقه:

منطقه3

نوع ايستگاه:

سيار

آدرس ايستگاه:

خیابان ابوالحسنی
نمايش اطلاعات بيشتر

منطقه:

منطقه3

نوع ايستگاه:

ثابت

آدرس ايستگاه:

خیابان کمال
نمايش اطلاعات بيشتر

منطقه:

منطقه4

نوع ايستگاه:

ثابت

آدرس ايستگاه:

خیابان همدانیان جنب بازار گل و گیاه
نمايش اطلاعات بيشتر

منطقه:

منطقه4

نوع ايستگاه:

سيار

آدرس ايستگاه:

خیابان حمزه
نمايش اطلاعات بيشتر

منطقه:

منطقه4

نوع ايستگاه:

ثابت

آدرس ايستگاه:

خیابان جی ابتدای خیابان لاهور
نمايش اطلاعات بيشتر

منطقه:

منطقه4

نوع ايستگاه:

سيار

آدرس ايستگاه:

خیابان پردیس فلکه پردیس
نمايش اطلاعات بيشتر

منطقه:

منطقه5

نوع ايستگاه:

ثابت

آدرس ايستگاه:

سپاهانشهر بلوار غدیر
نمايش اطلاعات بيشتر

منطقه:

منطقه5

نوع ايستگاه:

سيار

آدرس ايستگاه:

خیابان توحید نرسیده به پل آذر
نمايش اطلاعات بيشتر

منطقه:

منطقه5

نوع ايستگاه:

سيار

آدرس ايستگاه:

خیابان رودکی نرسیده به خیابان سهروردی
نمايش اطلاعات بيشتر

منطقه:

منطقه5

نوع ايستگاه:

سيار

آدرس ايستگاه:

خیابان ارتش جنب مرکز توپخانه
نمايش اطلاعات بيشتر

منطقه:

منطقه5

نوع ايستگاه:

سيار

آدرس ايستگاه:

خیابان حکیم نظامی ابتدای خیابان شریعتی
نمايش اطلاعات بيشتر

منطقه:

منطقه5

نوع ايستگاه:

ثابت

آدرس ايستگاه:

ابتدای خیابان وحید
نمايش اطلاعات بيشتر

منطقه:

منطقه6

نوع ايستگاه:

سيار

آدرس ايستگاه:

خیابان شیخ مفید نبش خیابان مصلی
نمايش اطلاعات بيشتر

منطقه:

منطقه6

نوع ايستگاه:

ثابت

آدرس ايستگاه:

اتوبان شهید کشوری - روبروی آپارتمان های گلستان
نمايش اطلاعات بيشتر

منطقه:

منطقه6

نوع ايستگاه:

سيار

آدرس ايستگاه:

خیابان شیخ صدوق شمالی
نمايش اطلاعات بيشتر

منطقه:

منطقه6

نوع ايستگاه:

ثابت

آدرس ايستگاه:

خیابان بهار جنب بازارچه
نمايش اطلاعات بيشتر

منطقه:

منطقه6

نوع ايستگاه:

سيار

آدرس ايستگاه:

خیابان ارباب قبل از چهار راه ارباب
نمايش اطلاعات بيشتر

منطقه:

منطقه6

نوع ايستگاه:

ثابت

آدرس ايستگاه:

خیابان مسرور جنب کتابخانه
نمايش اطلاعات بيشتر

منطقه:

منطقه6

نوع ايستگاه:

ثابت

آدرس ايستگاه:

خیابان سعادت آباد جنب ورزشگاه امین
نمايش اطلاعات بيشتر

منطقه:

منطقه7

نوع ايستگاه:

سيار

آدرس ايستگاه:

خیابان شهید کمالی پشت باغ فدک
نمايش اطلاعات بيشتر

منطقه:

منطقه7

نوع ايستگاه:

سيار

آدرس ايستگاه:

بزرگراه شهید چمران خیابان مولوی 
نمايش اطلاعات بيشتر

منطقه:

منطقه7

نوع ايستگاه:

سيار

آدرس ايستگاه:

خیابان فروردین
نمايش اطلاعات بيشتر

منطقه:

منطقه7

نوع ايستگاه:

سيار

آدرس ايستگاه:

خیابان آل محمد
نمايش اطلاعات بيشتر

منطقه:

منطقه7

نوع ايستگاه:

ثابت

آدرس ايستگاه:

خیابان اشراق شمالی
نمايش اطلاعات بيشتر

منطقه:

منطقه8

نوع ايستگاه:

سيار

آدرس ايستگاه:

خیابان امام خمینی نبش شهیدان کاظمی
نمايش اطلاعات بيشتر

منطقه:

منطقه8

نوع ايستگاه:

سيار

آدرس ايستگاه:

خیابان گلخانه نرسیده به میدان علیخانی
نمايش اطلاعات بيشتر

منطقه:

منطقه8

نوع ايستگاه:

سيار

آدرس ايستگاه:

انتهای خیابان امید
نمايش اطلاعات بيشتر

منطقه:

منطقه8

نوع ايستگاه:

ثابت

آدرس ايستگاه:

خیابان شهبازی نرسیده به بیمارستان
نمايش اطلاعات بيشتر

منطقه:

منطقه8

نوع ايستگاه:

سيار

آدرس ايستگاه:

خیابان رباط روبروی مهدیه
نمايش اطلاعات بيشتر

منطقه:

منطقه8

نوع ايستگاه:

ثابت

آدرس ايستگاه:

خیابان کاوه ابتدای خیابان باهنر
نمايش اطلاعات بيشتر

منطقه:

منطقه8

نوع ايستگاه:

ثابت

آدرس ايستگاه:

فلکه نوبهار
نمايش اطلاعات بيشتر

منطقه:

منطقه9

نوع ايستگاه:

سيار

آدرس ايستگاه:

کندرو خرم و خیام
نمايش اطلاعات بيشتر

منطقه:

منطقه9

نوع ايستگاه:

سيار

آدرس ايستگاه:

خیابان آتشگاه خیابان بهشت
نمايش اطلاعات بيشتر

منطقه:

منطقه9

نوع ايستگاه:

ثابت

آدرس ايستگاه:

خیابان میرزاطاهر جنب سقاخانه
نمايش اطلاعات بيشتر

منطقه:

منطقه10

نوع ايستگاه:

سيار

آدرس ايستگاه:

خیابان اطشاران جنب امامزاده اطشاران
نمايش اطلاعات بيشتر

منطقه:

منطقه10

نوع ايستگاه:

سيار

آدرس ايستگاه:

خیابان زرین کوب جنب پارک زرین کوب
نمايش اطلاعات بيشتر

منطقه:

منطقه10

نوع ايستگاه:

سيار

آدرس ايستگاه:

خیابان معراج چهار راه فجر 3
نمايش اطلاعات بيشتر

منطقه:

منطقه10

نوع ايستگاه:

سيار

آدرس ايستگاه:

خیابان پروین خیابان هفت تیر
نمايش اطلاعات بيشتر

منطقه:

منطقه10

نوع ايستگاه:

ثابت

آدرس ايستگاه:

خیابان آل خجند
نمايش اطلاعات بيشتر

منطقه:

منطقه11

نوع ايستگاه:

سيار

آدرس ايستگاه:

خیابان امام خمینی نبش خیابان درخشان
نمايش اطلاعات بيشتر

منطقه:

منطقه11

نوع ايستگاه:

ثابت

آدرس ايستگاه:

خیابان کهندژ ابتدای خیابان قدس
نمايش اطلاعات بيشتر

منطقه:

منطقه12

نوع ايستگاه:

ثابت

آدرس ايستگاه:

خیابان 17شهریور روبروی خیابان گلستان
نمايش اطلاعات بيشتر

منطقه:

منطقه12

نوع ايستگاه:

سيار

آدرس ايستگاه:

خیابان بهارستان غربی خیابان امین نبش خیابان بهاران
نمايش اطلاعات بيشتر

منطقه:

منطقه12

نوع ايستگاه:

سيار

آدرس ايستگاه:

خیابان نگین
نمايش اطلاعات بيشتر

منطقه:

منطقه12

نوع ايستگاه:

ثابت

آدرس ايستگاه:

خیابان کوثر
نمايش اطلاعات بيشتر

منطقه:

منطقه12

نوع ايستگاه:

ثابت

آدرس ايستگاه:

خیابان حکمت
نمايش اطلاعات بيشتر

منطقه:

منطقه12

نوع ايستگاه:

ثابت

آدرس ايستگاه:

خیابان 17 شهریور
نمايش اطلاعات بيشتر

منطقه:

منطقه13

نوع ايستگاه:

ثابت

آدرس ايستگاه:

خیابان قائمیه
نمايش اطلاعات بيشتر

منطقه:

منطقه13

نوع ايستگاه:

سيار

آدرس ايستگاه:

پل مفتح ابتدای کندروی حبیب الهی
نمايش اطلاعات بيشتر

منطقه:

منطقه13

نوع ايستگاه:

ثابت

آدرس ايستگاه:

شهرک امیرحمزه خیابان چهارم
نمايش اطلاعات بيشتر

منطقه:

منطقه13

نوع ايستگاه:

ثابت

آدرس ايستگاه:

خیابان شفق مقابل ایستگاه گاز
نمايش اطلاعات بيشتر

منطقه:

منطقه13

نوع ايستگاه:

ثابت

آدرس ايستگاه:

خیابان ملک الشعرا جنب پارک زمزم
نمايش اطلاعات بيشتر

منطقه:

منطقه13

نوع ايستگاه:

سيار

آدرس ايستگاه:

خیابان ولیعصر روبروی مسجد
نمايش اطلاعات بيشتر

منطقه:

منطقه14

نوع ايستگاه:

ثابت

آدرس ايستگاه:

خیابان لاله جنب پارک زنبق
نمايش اطلاعات بيشتر

منطقه:

منطقه14

نوع ايستگاه:

سيار

آدرس ايستگاه:

خیابان آل بویه
نمايش اطلاعات بيشتر

منطقه:

منطقه14

نوع ايستگاه:

سيار

آدرس ايستگاه:

خیابان محمد طاهر
نمايش اطلاعات بيشتر

منطقه:

منطقه14

نوع ايستگاه:

سيار

آدرس ايستگاه:

خیابان گلستان
نمايش اطلاعات بيشتر

منطقه:

منطقه15

نوع ايستگاه:

آدرس ايستگاه:

خیابان جی - خیابان شریعتی
نمايش اطلاعات بيشتر

منطقه:

منطقه15

نوع ايستگاه:

ثابت

آدرس ايستگاه:

خیابان جی-خیابان مسجد علی
نمايش اطلاعات بيشتر

منطقه:

منطقه15

نوع ايستگاه:

سيار

آدرس ايستگاه:

خیابان جی شیر
نمايش اطلاعات بيشتر

منطقه:

منطقه15

نوع ايستگاه:

سيار

آدرس ايستگاه:

خیابان سلمان
نمايش اطلاعات بيشتر

منطقه:

منطقه15

نوع ايستگاه:

سيار

آدرس ايستگاه:

خیابان اریسون
نمايش اطلاعات بيشتر

منطقه:

منطقه15

نوع ايستگاه:

سيار

آدرس ايستگاه:

خیابان شهید رجایی
نمايش اطلاعات بيشتر