ایستگاه 5 رمضان

آدرس: 
خیابان 5 رمضان روبروی شیرینی گلاب
منطقه: 
منطقه1
نوع: 
سيار